Polityka prywatności strony internetowej
www.konsulatuachelm.pl

Art. 1

Przepisy ogólne

 

 • Administratorem danych osobowych jest Konsulat Ukrainy w Chełmie, ul. Stanisława Moniuszki 3; 22-100 Chełm (dalej jako „Administrator“).
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO).
 • Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail: konsulatuachelm@gmail.com

 

 

Art. 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 • W czasie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje następujące zasady:
  1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;
  2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
  3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
  4. Merytorycznej poprawności – Administrator jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
  5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce, Administrator dokonuje indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinien przetwarzać dane osobowe. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych.
  6. Integralności i poufności danych – dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator dokłada najwyższej możliwej staranności, by chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

 

 

Art. 3

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

 • Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.
 • Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych jeśli wystąpi jedna z przedstawionych sytuacji:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu dostarczenia newslettera;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, realizacji innych usług;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu wystawienia faktur, spełnienia obowiązków rachunkowych;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk.

 

 

Art. 4
Zakres przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane osobowe osób, które przystąpiły do newslettera
  1. Dane te Administrator przetwarza w celu cyklicznego dostarczania na podany adres elektroniczny informacji o aktualnościach
  2. Dane osobowe obejmować będą
   1. imię i nazwisko
   2. adres poczty elektronicznej,
  3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta.
  4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Administrator wykorzystuje przez czas określony w zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania. Z chwilą wycofania zgody, ustaje podstawa do ich dalszego wykorzystania.
 • Dane osób kontaktujących się z Portalem
  1. Dane te Administrator przetwarza, by móc udzielić odpowiedzi na pytania, wnioski bądź uwagi sformułowane dostępnymi kanałami
  2. Dane te, w zależności od sytuacji mogą obejmować:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej,
   3. nr telefonu,
   4. adres IP
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie oczekiwanych odpowiedzi.
 • Dane osobowe osób, korzystających z modułu komentarzy
  1. Dane te Administrator przetwarza w celu umożliwienia użytkownikom publikacji indywidualnych wypowiedzi dotyczących widocznych w Portalu treści.
  2. Dane osobowe obejmować będą:
   1. adres poczty elektronicznej,
  3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny dla publikacji komentarza.

 

 

Art. 5
Sposób postępowania z danymi osobowymi

 

 • Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu, dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak:
  1. wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
  2. ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
  3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk
 • Przetwarzane dane osobowe nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane:
  1. podmiotom/organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. obsługa księgowa, dokonanie płatności, obsługa informatyczna)
 • Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.
 • Administrator nie stosuje zautomatyzowanego profilowania.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane poza terenem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

Art. 6
Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 

 • Zasadą jest, że osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  2. usunięcia swoich danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 • Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 • W celu realizacji opisanych uprawnień, należy skontaktować się pod adresem: konsulatuachelm.pl
 • Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią.
 • Opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo otrzymania żądania, Administrator nie będzie mógł np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne).
 • Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Art. 7
Polityka cookies

 

 • Portal wykorzystuje pliki cookies. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki cookies niezbędne do zapewnienia użyteczności Portalu, działania jego podstawowych funkcji
  2. pliki cookies służące celom statystycznym (obejmują anonimowe informacje o ilości użytkowników, ich zachowaniach)
  3. pliki cookies działające w celach marketingowych. Pliki cookies sprawiają, że kampanie reklamowe są skuteczniejsze. Ich zastosowanie ułatwia reklamodawcom dotarcie do właściwego grona odbiorców. Tego rodzaju dane są zbierane poprzez usługi dostarczane przez Google Inc.
 • Szczegółowe informacje na temat polityk Google Inc.
  1. https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
  2. https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
 • Pliki cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez użytkowników informacjami.
 • Użytkownicy Portalu mają prawo wyłączyć pliki cookies (wszystkie bądź poszczególne rodzaje) w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z Portalu bez zmiany tych ustawień będzie traktowane jako wyraźne działanie potwierdzające.
 • Uwaga: rezygnacja z plików cookies działających w celach marketingowych nie spowoduje, że reklamy przestaną być wyświetlane. Reklamy będą nadal widoczne, przy czym nie będą miały one charakteru dostosowanego.