Przekraczanie granicy oraz wymagane dokumenty.

Przy przekraczaniu granicy ukraińsko-polskiej wymagane są następujące dokumenty:

 • dokument podróży uprawniający do przekroczenia granicy (np. paszport) wydany w ciągu ostatnich 10 lat i ważny co najmniej 3 miesiące po planowanym powrocie z Polski (i innych państw członkowskich UE) lub zezwolenie w ramach lokalnego ruchu granicznego (w tym przypadku przypadek osób przekraczających granicę nie podlega przepisom ust. b-e);

 • wiza (obywatel Schengen lub polski) lub inny ważny dokument zezwalający na wjazd i pobyt w Polsce (na przykład karta pobytu). Wyłącznie posiadacze paszportów biometrycznych są zwolnieni z obowiązku wizowego;

 • potwierdzenie dostępności środków finansowych na czas podróży i powrotu na Ukrainę;

 • ubezpieczenie medyczne na minimalną kwotę 30 000 euro (w przypadku wjazdu na podstawie polskiej wizy krajowej);

 • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu za granicą.

 • przy przekraczaniu granicy samochodem dodatkowo jest wymagane:

  • prawo jazdy;

  • dokument potwierdzający rejestrację pojazdu;

  • ubezpieczenie pojazdu;

  • jeśli planujesz podróż samolotem, będziesz potrzebować dodatkowo biletu lotniczego i karty pokładowej.

Niezależnie od sposobu przekraczania granicy, przy wjeździe do Polski obowiązują przepisy wywozowe i przywozowe. Przy wjeździe cudzoziemca do Polski jest on zobowiązany potwierdzić, że posiada wystarczające środki finansowe na jego pobyt za granicą, a mianowicie:

 • 300 zł, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza czterech dni;

 • 75 zł za każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli pobyt przekracza 4 dni (lub równowartość takich kwot w innych walutach);

 • Jeżeli cudzoziemiec:

  • jest uczestnikiem wycieczki turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych;

  • opłacił wydatki związane z pobytem w Polsce;

  • przybywa do instytucji sanatoryjnej i leczniczej;

  • jest uczestnikiem programu, który pozwala na wykonywanie pracy w czasie wakacji w Polsce, co nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której stroną jest Polska;

  musi posiadać środki finansowe na utrzymanie co najmniej 20 zł za dzień planowanego pobytu ( nie mniej jednak niż 100 złotych lub równowartość tej kwoty w innych walutach).

 • Cudzoziemiec, który wjeżdża na terytorium Polski w celu rozpoczęcia lub kontynuowania nauki w instytucji szkolnictwa wyższego, udziału w badaniach naukowych lub badaniach, prowadzenia prac projektowych, rozpoczęcia lub kontynuowania badań musi posiadać co najmniej 1270 zł w pierwszych dwóch miesiącach planowanego pobytu ( lub równowartość tej kwoty w innych walutach).

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wjazdu i pobytu na terytorium RP można uzyskać pod adresem: https://poland.mfa.gov.ua/ua